Facultatea Stiinta si Ingineria Materialelor

 

ADMITERE MASTER 2022 

A 2-a SESIUNE DE ADMITERE SEPTEMBRIE 2022

Înscrierea candidaților: 19.09 – 25.09.2022

Concursul de admitere: 26.09.2022

Comunicarea rezultatelor: 26.09 – 27.09.2022

Inmatricularea candidatilorlor: 27.09.2022

Taxă înscriere: 100 RON

REGULAMENT ADMITERE

Număr de locuri: 54 fără taxă

CICLUL DE MASTERAT – 2 ANI

Domeniul: INGINERIA MATERIALELOR

 • Sinteza și procesarea materialelor metalice speciale

 • Tehnici avansate pentru procesarea materialelor metalice

 • Știința și expertizarea materialelor metalice avansate

 • Știința și managementul testării materialelor

Domeniul: INGINERIE ŞI MANAGEMENT

 • Ingineria și managementul producerii materialelor metalice

Domeniul: ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE

 • Biomateriale metalice

Domeniul: INGINERIA MEDIULUI

 • Protecția mediului în industria materialelor metalice

SINTEZA ŞI PROCESAREA MATERIALELOR METALICE SPECIALE

 

ŞTIINŢA ŞI EXPERTIZAREA MATERIALELOR METALICE AVANSATE

 

ŞTIINŢA ŞI MANAGEMENTUL TESTĂRII MATERIALELOR

 

INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL PRODUCŢIEI MATERIALELOR METALICE

 

BIOMATERIALE METALICE

 

TEHNICI AVANSATE PENTRU PROCESAREA MATERIALELOR METALICE

 

PROTECŢIA MEDIULUI ÎN INDUSTRIA MATERIALELOR METALICE

 

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul universitar de masterat, candidații depun online pe site-ul de admitere al UPB sau fizic la secretariatul facultăților dosarul de înscriere, care trebuie să conțină următoarele documente:

(a)  Fişă de înscriere tip, conform Anexei 1, în care se va menționa, sub semnătură electronică sau scanată și răspundere proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv;

(b)    Diploma de bacalaureat;

(c) Diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteia; candidații care au promovat examenul de licență în sesiunea iunie-iulie sau în sesiunea august-septembrie 2022 pot depune la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de licență, adeverința de absolvire eliberată de facultate, în care se menționează atât media generală de la examenul de diplomă/licență cât și mediile generale obținute în fiecare an de studiu;

(d)  Foaia matricolă/suplimentul la diplomă, numai în cazul se depune diploma de licență/inginer;

(e)   Certificat de naștere;

(f)    Certificat de căsătorie (daca este cazul);

(g)   Buletin/carte de identitate/pașaport;

(h)  Dovada de plată a taxei de înscriere la admitere (contul în care se face plata va fi afișat pe site-ul de admitere al UPB);

(i)    Declarație pe propria răspundere (inclusă in Anexa 1) prin care candidatul declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat dacă candidează pe un loc fără taxă;

(j)    Pentru candidații care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limbă străină competența lingvistică pentru limba de studiu se poate dovedi printr-un certificat de competență lingvistică sau prin evaluarea de către comisia de admitere a programului de masterat cu predare în limbă străină;

(k)  pentru candidații străini care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limba română este necesară dovada de competență lingvistică pentru limba română eliberată de către instituții abilitate ale Ministerului Educației.

 

Prin excepție, candidații care au promovat examenul de licență în UPB în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2021-2022 nu trebuie să depună documentele specificate la punctele (b)-(d) și (f).

 

 

Concursul de admitere la studii universitare de masterat constă din două probe:

a) Proba 1 – o probă orală de evaluare a cunoștințelor fundamentale ale candidatului, desfășurată cu prezență fizică sau susținută on-line, de tip interviu, și corespunde mediei MA a notelor date de membrii comisiei de admitere a programului de masterat la care este înscris candidatul;

b) Proba 2 – o probă orală de evaluare a motivației candidatului pentru urmarea programului de studiu, desfășurată cu prezență fizică sau susținută on-line, care corespunde mediei MB a notelor date de membrii comisiei de admitere a programului de masterat la care este înscris candidatul.

Media generală de admitere, MG, a fiecărui candidat se calculează, cu două zecimale, fără rotunjire, cu formula:

MG = (MA +MB) / 2

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor oferă în perioada şcolarizării:

 • Cazare în căminul facultăţii (P21 din Regie);

 • Burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse sociale;

 • Burse în străinătate (programe Erasmus);

 • Participare la contracte de cercetare ştiinţifică şi sesiunile ştiinţifice studenţeşti;

 • Excursii de studii;

 • Stagii de practică;

 • Acces la săli de curs multimedia şi laboratoare IT [acces Internet gratuit];

 • Acces la laboratoare de specialitate dotate cu aparatură modernă, la mai multe biblioteci de specialitate şi baze sportive.

Companii partenere – ANGAJATORI

S.C. ALRO S.A. SLATINA, ALTEN ROMANIA S.R.L., S.C. ALTUR S.A. SLATINA, AS METAL S.R.L., CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, INCD TURBOMOTOARE COMOTI, DUCTIL S.A., DUROTERM, FORJA ROTEC BUZĂU, FRANKSTAHL, INCD PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI LAROMET, MEDICAL ORTOVIT S.R.L., MEDIST IMAGING, NICONSULTING TECHNICS SRL, PIRELLI, REHAU POLYMER S.R.L., REMAT HOLDING CO S.R.L., RENAULT GROUP, RONEXPRIM S.R.L., TENARIS, TIMKEN, TURBOMECANICA S.A., UTTIS S.A., UZINSIDER S.A., VODIMEDICOR S.R.L., companii industriale cu departamente specializate în materiale și controlul calității etc. 

 

“Ingineria nu înseamnă numai să ştii şi să fii bine informat, ca o enciclopedie ambulantă; ingineria nu înseamnă numai analiză; ingineria este practicarea artei de a impune în mod organizat schimbarea tehnologică”

Intră şi tu în echipa noastră !

www.sim.pub.ro

facebook:UPB.SIM