Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București
Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

ADMITERE MASTER 2024

SESIUNEA II – IULIE 2024

Înscrierea candidaților: 01.07 – 08.07.2024

Concursul de admitere: 10.07 – 12.07.2024

Comunicarea rezultatelor: 10.07 – 13.07.2024

Înmatricularea candidaților: 10.07 – 31.07.2024

Înmatricularea candidaților declarați ADMIȘI în Sesiunea I Admitere Anticipată:

01.07 – 31.07.2024

Programarea Examenelor de Admitere Master  Iulie 2024

 

REGULAMENT ADMITERE

 

Număr de locuri: 190 fără taxă

CICLUL DE MASTERAT – 2 ANI

Domeniul: INGINERIA MATERIALELOR

 • Materiale și dispozitive pentru apărare, securitate și situații de criză

 • Materiale și tehnologii avansate pentru domenii speciale

 • Sisteme informatice și transformare digitală în procesarea materialelor

 • Sinteza și procesarea materialelor metalice speciale

 • Tehnici avansate pentru procesarea materialelor metalice

 • Știința și expertizarea materialelor metalice avansate

 • Știința și managementul testării materialelor

Domeniul: INGINERIE ŞI MANAGEMENT

 • Antreprenoriat în industria de materiale

 • Ingineria și managementul producerii materialelor metalice

Domeniul: ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE

 • Biomateriale metalice

Domeniul: INGINERIA MEDIULUI

 • Protecția mediului în industria materialelor metalice

SINTEZA ŞI PROCESAREA MATERIALELOR METALICE SPECIALE

 

ŞTIINŢA ŞI EXPERTIZAREA MATERIALELOR METALICE AVANSATE

 

ŞTIINŢA ŞI MANAGEMENTUL TESTĂRII MATERIALELOR

 

INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL PRODUCŢIEI MATERIALELOR METALICE

 

BIOMATERIALE METALICE

 

TEHNICI AVANSATE PENTRU PROCESAREA MATERIALELOR METALICE

 

PROTECŢIA MEDIULUI ÎN INDUSTRIA MATERIALELOR METALICE

PROGRAME NOI DE MASTER:

MATERIALE ȘI DISPOZITIVE PENTRU APĂRARE, SECURITATE ȘI SITUAȚII DE CRIZĂ

Necesitatea acestui nou program de studii a apărut ca urmare a schimbărilor survenite în ultimii ani, atât în ceea ce privește domeniul ingineriei materialelor, cât și cel al securității naționale, cel din urmă fiind dintotdeauna un domeniu sensibil și de mare interes, în care materialele și dispozitivele au un foarte mare impact. Prin acest program de master se dorește îmbunătățirea expertizei analitice a cursanților, crearea bazelor unei comunități științifice care să reunească reprezentanți ai mediului academic, industriilor de profil și al instituțiilor publice, formarea, prin învățământ şi educație, a unei noi culturi publice a securității naționale.

De la nivelul global al Națiunilor Unite, până la cel regional al UE, de la angajamentele politico-militare ale Alianței Nord-Atlantice (NATO), până la eforturile instituțiilor de la nivel național, securitatea necesită contracararea unui spectru larg de amenințări prin măsuri coerente și integrate în domeniul politic, economic, societal, militar și ecologic. În acest context, programul de master vine în întâmpinarea politicilor interne ale României cu privire la dobândirea unei independențe în ceea ce privește pregătirea de specialiști în domeniul materialelor și dispozitivelor pentru apărare, securitate și situații de criză.

MATERIALE ȘI TEHNOLOGII AVANSATE PENTRU DOMENII SPECIALE

Activitatea de cercetare in domeniul Ingineriei materialelor trebuie sa aibă in vedere elementele care caracterizează acest domeniu esențial al industriei actuale. Domeniile de cercetare de interes se refera in principal la:

 • cererea tot mai mare de materiale cu proprietăți superioare în tot mai multe domenii industriale (electronică, energie și mediu, industria auto);

 • descentralizarea tot mai puternică a producerii de materiale avansate, inclusiv prin utilizarea pe scară tot mai largă a deșeurilor care pot fi reciclate;

 • dezvoltarea unor categorii de servicii care pot avea un impact pozitiv major asupra creşterii productivității resurselor și a ecoeficienţei, cu efect de multiplicare în alte sectoare economice;

 • cercetarea tehnologică în scopul reducerii consumurilor materiale şi energetice pentru produse şi procese;

 • valorificarea optimă a bunurilor şi serviciilor produse în România pe nişele de piaţă cele mai favorabile;

SISTEME INFORMATICE ȘI TRANSFORMARE DIGITALĂ ÎN PROCESAREA MATERIALELOR

Activitatea de cercetare în domeniul Ingineriei materialelor, în actualul context internaţional al digitalizării accelerate şi al tranziţiei către industria 4.0, trebuie să aibă în vedere identificarea unor noi direcţii de cercetare care să ţină cont de implementarea tehnologiilor moderne şi de transformarea digitală a domeniului, în special în ceea ce priveşte sectorul de procesare a materialelor, acesta fiind cel mai adaptabil la dinamica societăţii. Specializarea unor absolvenţi de master cu orientare către dezvoltarea de noi produse şi tehnologii, utilizând instrumentele digitale specifice industriei 4.0, constituie o direcţie majoră pentru identificarea unor teme de cercetare cu aplicabilitate concretă.

Printr-o abordare interdisciplinară, axată pe o serie de tehnologii inovatoare cum ar fi fabricația aditivă, modelarea și simularea proceselor, inteligența artificială / machine learning, Internetul obiectelor (IoT), ingineria de reconstrucție (reverse engineering) sau robotica, acest program de masterat este special conceput pentru a vă ajuta să dobândiți cunoștințele și abilitățile necesare pentru a deveni experți într-un domeniu aflat în plină transformare.

ANTREPRENORIAT ÎN INDUSTRIA DE MATERIALE

Activitatea de cercetare, în condițiile actuale de concurență și eficiență economica, pune accentual pe elemente specifice de antreprenoriat în industria de materiale, în condițiile în care sectorul intreprinderilor mici și mijlocii este motorul economiei. Specializarea unor absolvenți de master cu orientare către dezvoltarea de noi produse în condiții de eficiență economică, utilizând tehnologiile moderne de realizare a acestora constituie o direcție majoră de identificare a unor teme de cercetare cu aplicabilitate concretă. De asemenea, este necesară realizarea și identificarea unor soluții aferente transferului tehnologic ca o condiție esențială a dezvoltării economice prin implementarea în activitatea economică concretă a soluțiilor identificate la nivelul de cercetare și educațional.

În aceste condiții activitatea de cercetare nu mai este o activitate separată de domeniul economic ci aceasta trebuie să răspundă unor necesități concrete de cercetare pe care le identifică însăși piața aferentă industriilor emergente.

 

 

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul universitar de masterat, candidații depun online pe site-ul de admitere al universității sau fizic la secretariatul facultăților dosarul de înscriere, care trebuie să conțină următoarele documente:

 • (a) Fișa de înscriere tip, conform Anexei 1, în care vor menționa, sub semnătură electronică sau scanată și răspundere proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv;
 • (b) Diploma de bacalaureat;
 • (c) Diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteia; candidații care au promovat examenul de licență în sesiunea iunie-iulie sau în sesiunea august-septembrie 2023 pot depune la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de licență, adeverința de absolvire eliberată de facultate, în care se menționează atât media generală de la examenul de diplomă/licență cât și mediile generale obținute în fiecare an de studiu;
 • (d) Foaia matricolă/suplimentul la diplomă, numai în cazul se depune diploma de licență/inginer;
 • (e) Certificat de naștere;
 • (f) Certificat de căsătorie (daca este cazul);
 • (g) Buletin/carte de identitate/pașaport;
 • (h) Dovada de plată a taxei de înscriere la admitere (contul în care se face plata va fi afișat pe site-ul de admitere al universității);
 • (i) Declarație pe propria răspundere (inclusă in Anexa 1) prin care candidatul declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat dacă candidează pe un loc fără taxă;
 • (j) Pentru candidații străini care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limba română este necesară dovada de competență lingvistică pentru limba română eliberată de către instituții abilitate ale Ministerului Educației.

Prin excepție, candidații care sunt studenți într-un an terminal la studii de licență în POLITEHNICA București în anul universitar 2023-2024 nu trebuie să depună documentele specificate la punctele (b)-(d).

* Anexa 1 este generată automat de platforma on-line de înscriere (https://admitere.pub.ro/)

Concursul de admitere la studii universitare de masterat constă din două probe:

a) Proba 1 – o probă orală de evaluare a cunoștințelor fundamentale ale candidatului, desfășurată cu prezență fizică, cu subiecte dintr-o bibliografie anunțată sau de tip interviu, și corespunde mediei MA a notelor date de membrii comisiei de admitere a programului de masterat la care este înscris candidatul;

 

b) Proba 2 – o probă orală de evaluare a motivației candidatului pentru urmarea programului de studiu, desfășurată cu prezență fizică, care corespunde mediei MB a notelor date de membrii comisiei de admitere a programului de masterat la care este înscris candidatul.

Media generală de admitere, MG, a fiecărui candidat se calculează, cu două zecimale, fără rotunjire, cu formula:

MG = (MA + MB) / 2

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor oferă în perioada şcolarizării:

 • Cazare în căminul facultăţii (P21 din Regie);
 • Burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse sociale;
 • Burse în străinătate (programe Erasmus);
 • Participare la contracte de cercetare ştiinţifică şi sesiunile ştiinţifice studenţeşti;
 • Excursii de studii;
 • Stagii de practică;
 • Acces la săli de curs multimedia şi laboratoare IT [acces Internet gratuit];
 • Acces la laboratoare de specialitate dotate cu aparatură modernă, la mai multe biblioteci de specialitate şi baze sportive.

 Companii partenere – ANGAJATORI

S.C. ALRO S.A. SLATINA, ALTEN ROMANIA S.R.L., S.C. ALTUR S.A. SLATINA, AS METAL S.R.L., CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, INCD TURBOMOTOARE COMOTI, DUCTIL S.A., DUROTERM, FORJA ROTEC BUZĂU, FRANKSTAHL, INCD PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI LAROMET, MEDICAL ORTOVIT S.R.L., MEDIST IMAGING, NICONSULTING TECHNICS SRL, PIRELLI, REHAU POLYMER S.R.L., REMAT HOLDING CO S.R.L., RENAULT GROUP, RONEXPRIM S.R.L., TENARIS, TIMKEN, TURBOMECANICA S.A., UTTIS S.A., UZINSIDER S.A., VODIMEDICOR S.R.L., companii industriale cu departamente specializate în materiale și controlul calității etc. 

 

“Ingineria nu înseamnă numai să ştii şi să fii bine informat, ca o enciclopedie ambulantă; ingineria nu înseamnă numai analiză; ingineria este practicarea artei de a impune în mod organizat schimbarea tehnologică”

Intră şi tu în echipa noastră !

www.sim.pub.ro

facebook:UPB.SIM