Universitatea Națională de Știință și Tehnologie

POLITEHNICA București

Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

SESIUNEA I

ADMITERE ANTICIPATĂ LICENŢĂ

MARTIE – IUNIE 2024 

Concurs pe baza MEDIILOR DIN CLASELE IX – XI

(dosar)

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

LOCURI SUBVENTIONATE DE LA BUGET (FARA TAXA) !!!!!!



INGINERIA MATERIALELOR

50 locuri BUGET (fără taxă)

                                 

INGINERIE ECONOMICĂ

25 locuri BUGET (fără taxă)

INGINERIA MEDICALA

25 locuri BUGET (fără taxă)

INGINERIA MEDIULUI

25 locuri BUGET (fără taxă)

 

Domenii de specializare (Ingineri zi – 4 ani):

 • DOMENIUL INGINERIA MATERIALELOR

50 locuri BUGET (fără taxă)

Specializări:

 • Ingineria materialelor metalice

 • Ingineria elaborarii materialelor metalice

 • Ingineria procesării materialelor

 • Ştiinţa materialelor

 • DOMENIUL INGINERIE ŞI MANAGEMENT

25 locuri BUGET (fără taxă)

Specializare: Inginerie economică în industria chimică şi de materiale

 • DOMENIUL ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE

25 locuri BUGET (fără taxă)

Specializare: Inginerie medicală

 • DOMENIUL INGINERIA MEDIULUI

25 locuri BUGET (fără taxă)

Specializare: Ingineria și protecția mediului în industrie

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor oferă în perioada şcolarizării:

 • Cazare în căminul facultății (P21 din Regie);
 • Burse de performanță, burse de merit, burse de studiu și burse sociale;
 • Burse în la universități de prestigiu din Uniunea Europeană (programe Erasmus +);
 • Consiliere și oferte de locuri de muncă;
 • Participare la contracte de cercetare științifică și sesiuni științifice studențești;
 • Excursii de studii;
 • Stagii de practică;
 • Acces la săli de curs multimedia şi laboratoare IT [acces Internet gratuit];
 • Acces la laboratoare de specialitate dotate cu aparatură modernă, la mai multe biblioteci de specialitate şi baze sportive;
 • Posibilitatea continuării studiilor prin 11 programe de MASTERAT (2 ani) şi DOCTORAT (4 ani).

REGULAMENT ADMITERE  

CALENDAR CONCURS

În cadrul Sesiunii I – Admitere anticipată există 3 faze cu desfășurare succesivă – Înscriere, Admitere preliminară, Validare, confirmare, înscriere în anul I și înmatriculare admiși anticipat, după cum urmează:

Începe la 25 martie 2024, odată cu deschiderea aplicației on-line pentru înscriere și se va termina în data de 22 iunie 2024, ora 16:00.

 • Faza II – Admitere preliminară

Rezultatele intermediare obținute în urma evaluării dosarelor de concurs și ordonării candidaților în funcție de media generală de concurs vor fi afișate în data de 2 iulie 2024, ora 16:00. Fiecare candidat poate vizualiza rezultatul obținut în contul său din platforma on-line https://admitere.pub.ro . Eventualele contestații vor putea fi depuse on-line până la data de 3 iulie 2024, ora 16:00. Rezultatele finale privind pre-admiterea vor fi publicate la data de 4 iulie 2024, ora 16:00.

 • Faza III – Validare, confirmare, înscriere în anul I și înmatriculare admiși anticipat

Începe în data de 15 iulie 2024, ora 08:00 și se încheie în data de 17 iulie 2024, ora 16:00. Validarea și înmatricularea implică, pentru fiecare candidat, completarea dosarului de concurs cu documentele originale solicitate și depunerea acestora la secretariatul facultății (060042 Splaiul Independenţei 313, corp J, sector 6, Bucureşti, România, Tel: 021 4029624, 0214029566, Fax: 0213181017).

 ATENȚIE! Pentru a deveni studenți, candidații care au fost declarați pre-admiși trebuie să obțină diploma de Bacalaureat și să se înmatriculeze între 15 și 17 iulie 2024, orele 8:00 – 16:00 la secretariatul facultății (060042 Splaiul Independenţei 313, corp J, sector 6, Bucureşti, România, Tel: 021 4029624, 0214029566, Fax: 0213181017)!!!!!!

 Probe de concurs (dosar)

 Evaluarea performanțelor candidaților și ierarhizarea lor în vederea admiterii anticipate se face pe baza rezultatelor obținute înaintea susținerii examenului de Bacalaureat (mediile claselor IX – XI, după caz).

 Proba P1 – Mediile de la disciplina Matematică sau Chimie anorganică (40 %);

 Proba P2 – Mediile/media de la disciplinele Fizică sau Informatică sau Economie sau Chimie organică sau Biologie sau Procesarea computerizată a imaginii sau Geografie (40 %);

 Proba P3 – Mediile generale anuale obținute de candidat în clasele a IX-a, a X-a și a XI-a (10 %),

 • Criterii suplimentare (vezi Regulament admitere– Anexa III) (10 %).

 Notele NC1 și respectiv NC2 obținute la probele P1 și respectiv P2 participă la calculul Mediei notelor de concurs (MC) prin mediere aritmetică, calculată cu două zecimale (prin trunchiere):

MC = (NC1 + NC2) / 2

 Media generală, MG, se determină cu relația:

 MG = (4 * MC + NB) / 5

unde NB reprezintă nota pentru proba P3. MG se calculează cu două zecimale (prin trunchiere).

După Sesiunea I – Admitere anticipată, va urma Sesiunea a II-a Admitere. Detaliile le regăsiți consultând Regulament admitere  

Acte necesare pentru înscrierea on-line a candidaţilor

Odată cu înscrierea on-line pentru fiecare candidat se formează dosarul de concurs. Informațiile cuprinse în acest dosar sunt furnizate prin completarea unor câmpuri predefinite în aplicația de înscriere on-line și prin furnizarea unor documente în format electronic (copii scanate/fotografiate, de calitate bună, lizibile, ale documentelor originale deținute de candidat). Atenție! Originalele acestor documente vor fi necesare, pentru validare, la înmatriculare. Neconcordanțe între documentele furnizate la înscriere și cele furnizate la înmatriculare atrag după sine eliminarea din concurs și aplicarea prevederilor legale referitoare la declarații false.

Pentru candidații care vor absolvi liceul și vor susține examenul de Bacalaureat în anul 2024, precum și pentru absolvenții de liceu care au promovat Bacalaureatul în promoțiile anterioare, dar care nu au fost sau nu sunt studenți, componența dosarului de concurs cuprinde următoarele documente:

– Certificatul de naștere al candidatului (copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf) încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro.

– Act de identitate candidat (Carte de identitate sau Pașaport) aflat în perioada de valabilitate la data înscrierii – copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf, încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro

– 1 fotografie (tip pașaport/CI, frontal, fundal neutru, color, minim 2MP, format *.jpg) încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro/.

– Situație școlară, adeverință, foaie matricolă sau alt document/documente emis/emise de liceul de la care provine candidatul, în care sunt specificate mediile obținute de candidat în timpul liceului, la disciplinele selectate pentru proba P1 și, respectiv, P2 (vezi Anexa II, secțiunea Anexa II-1 – din Regulamentul de admitere), cât și mediile generale obținute de către acesta în clasele a IX-a, a X-a și a XI-a pentru proba P3 (vezi Anexa III – din Regulamentul de admitere). Documentul/documentele scanate/fotografiate, în format *.jpg sau *.pdf se încarcă on-line în platforma https://admitere.pub.ro.

– Dacă este cazul, documente care să ateste rezultatele obținute de candidat la o serie de activități suplimentare pe care acesta le-a desfășurat în anii de liceu (vezi Anexa III și/sau Anexa VI – din Regulamentul de admitere). Documentul/documentele scanate/fotografiate, în format *.jpg sau *.pdf se încarcă on-line în platforma https://admitere.pub.ro.

– Dovada achitării taxei de înscriere la concurs (vezi Anexa. IV-6 – din Regulamentul de admitere) sau dovadă prin care să reiasă faptul că poate fi scutit de această taxă (vezi Anexa. IV-7 – din Regulamentul de admitere). Documentul / documentele scanate/fotografiate, în format *jpg sau *pdf se încarcă on-line în platforma https://admitere.pub.ro.

– Cererea de înscriere semnată de candidat în care să fie menționate opțiunile candidatului pentru admiterea anticipată la facultatea de bază. Această cerere se descarcă (download) din platforma on-line https://admitere.pub.ro/ după completarea restului informațiilor necesare înscrierii (date personale, date referitoare la studiile efectuate și opțiunile pentru concursul de admitere). Cererea (în format *.pdf) descărcată este semnată de candidat (tipărire și semnare pe hârtie urmată de scanare/fotografiere sau dacă acesta posedă – semnătură electronică certificată). Varianta semnată este ulterior încărcată în format *.pdf în platforma de înscriere on-line.

– Declarație pe proprie răspundere semnată de candidat, privind veridicitatea datelor și a documentelor furnizate de acesta în cadrul procesului de înscriere. Documentul semnat este scanat/fotografiat și încărcat în format *.jpg sau *.pdf în platforma de înscriere on-line https://admitere.pub.ro.

– Adeverință medicală din care să rezulte că este apt medical pentru domeniul/domeniile de studiu din cadrul UNSTPB la care candidează, emisă cu maxim 30 de zile înainte de înscrierea la concurs. Documentul, daca este tipărit, va fi scanat/fotografiat și încărcat în format *.pdf. Daca documentul este electronic (transmis de medicul de familie) acesta este transformat în format *.pdf și încărcat în platforma de admitere.

TAXA DE ÎNSCRIERE

 Taxa de înscriere este 125 lei și se poate achita având menționate la explicațiile plății: numele și prenumele complet al candidatului, precum și Facultatea de bază la care acesta se înscrie pentru concursul de admitere (Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor), astfel:

 • direct în platforma on-line https://admitere.pub.ro/, cu card bancar;
 • prin transfer bancar (detalii privind acest mod de plată urmează a fi oferite după data de 25 martie 2024)

Documentele solicitate pentru scutirea plății taxei de înscriere sunt, după caz:
– adeverință de angajat în sistemul de învățământ a unuia dintre părinți, eliberată de unitatea de învățământ la care acesta este angajat;

– adeverințe de la centrele de plasament sau casele de copii, în cazul candidaților care provin de la un centru de plasament sau de la o casă de copii;

– certificatul de deces al unui părinte, în cazul candidaților orfani de un părinte;
– certificatele de deces ale părinților, în cazul candidaților orfani de ambii părinți;
– dovada că este copil al eroilor martiri sau al răniților din timpul Revoluției din decembrie 1989;
– dovada că este copil al unui salariat din Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București;
– cerere către Decanul facultății la care candidatul se înscrie la concurs (facultatea de bază), pentru scutirea de plată a taxei de înscriere însoțită de acte doveditoare care să ateste o situație materială precară, în special pentru candidații proveniți din mediul rural (cupoane de pensii din ultima lună ale părinților; adeverințe care
să ateste statutul de șomer al părinților; adeverințe de venit eliberate de primăria comunei în care locuiesc părinții etc.).

Companii partenere – ANGAJATORI

 

În loc de concluzie…

 ..5 PAȘI SIMPLI PENTRU A DEVENI STUDENT LA FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MATERIALELOR

 PASUL 1

În perioada 25 martie – 22 iunie 2024 te înscrii on-line pe platforma https://admitere.pub.ro. Completezi câmpurile predefinite din aplicație și încarci în format PDF actele necesare pentru înscriere.

FELICITĂRI! EȘTI CANDIDAT ÎNSCRIS LA FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MATERIALELOR!

PASUL 2

În data de 2 iulie 2024 se publică rezultatele intermediare pentru Sesiunea I, iar în data de 4 iulie 2024 rezultatele finale pentru Sesiunea I. Verifici că numele tău se află pe listele candidaților pre-admiși, accesând contul tău din platforma on-line https://admitere.pub.ro.

FELICITĂRI! EȘTI CANDIDAT PRE-ADMIS LA FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MATERIALELOR!

PASUL 3

În perioada 17 iunie – 5 iulie 2024 participi la examenul de Bacalaureat, iar în data de 8 iulie 2024 verifici că ai promovat Bacalaureatul. Candidații care dețin diplomă de bacalaureat obținută în anii anteriori ignoră Pasul 3.

FELICITĂRI! AI PROMOVAT EXAMENUL DE BACALAUREAT!

PASUL 4

În perioada 15-17 iulie 2024, între orele 8:00 – 16:00, completezi dosarul de concurs cu documentele originale solicitate și le depui la secretariatul facultății pentru validare și înmatriculare. În data de 18 iulie 2024 numele tău se va afla pe lista candidaților admiși anticipat și înmatriculați în Sesiunea I.

FELICITĂRI! EȘTI CANDIDAT ADMIS ȘI ÎNMATRICULAT LA FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MATERIALELOR!

PASUL 5

La sfârșitul lunii septembrie 2024, deoarece vacanța s-a terminat, vii la facultate să începi viața de student.

FELICITĂRI! EȘTI STUDENT AL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MATERIALELOR!

 

Ingineria nu înseamnă numai să ştii şi să fii bine informat, ca o enciclopedie ambulantă; ingineria nu înseamnă numai analiză; ingineria este practicarea artei de a impune în mod organizat schimbarea tehnologică”

Intră şi tu în echipa noastră !

www.sim.pub.ro

facebook-upb.sim