Domeniul: INGINERIA MATERIALELOR

Sinteza și procesarea materialelor metalice speciale

Această specializare oferă posibilitatea masteranzilor de a se perfecţiona într-un domeniu versatil, de mare actualitate, acela al materialelor metalice speciale cu aplicaţii în domeniile de vârf ale industriei.. Nevoia de materiale noi, cu proprietăţi croite pentru a deservi unui scop bine determinat, este în continuă creştere. In acest context, masterul „Sinteza şi procesarea materialelor metalice speciale” se adresează tuturor absolvenţilor programelor de licenţă din domeniile ştiinţe inginereşti şi ştiinţe exacte. Obiectivul principal al acestui program este oferirea unei pregătiri multidisciplinare temeinice, necesare implementării noilor tehnologii din industria de materiale. Obţinerea titlui de master în această specializare creşte şansele de angajare în domeniul materialelor precum şi în alte domenii conexe.

Tehnici avansate pentru procesarea materialelor metalice

Obiectivele programului de master constau în prezentarea unor tehnici avansate de prelucrare la cald a materialelor metalice, inclusiv a compozitelor cu matrice metalică. Se pot acumula astfel cunoștințe legate de metodele moderne folosite în prezent pentru procesarea materialelor metalice prin turnare și deformare plastică, câștigându-se noi competențe, cum ar fi cele referitoare la solidificarea dirijată a aliajelor turnate, procesarea termomecanică a materialelor cu destinație specială, modificarea și rafinarea avansată a aliajelor sau reciclarea acestora. De asemenea, sunt prezentate tehnici avansate de cercetare științifică în acest domeniu prin modelarea matematică și optimizarea cu ajutorul calculatorului a fenomenelor care se desfășoară în timpul procesării materialelor metalice.

Știința și expertizarea materialelor metalice avansate

Pregătirea în cadrul specializării are ca obiective cunoaşterea şi asimilarea noţiunilor teoretice privind procesele fundamentale care au loc la obţinerea materialelor cu proprietăţi deosebite, cunoaşterea tehnologiilor specifice de obţinere a materialelor metalice speciale, capacitatea de a oferi soluţii tehnice inovative în elaborarea materialelor speciale, dezvoltarea abilităţilor de analiză şi sinteză în cercetarea materialelor noi. Activitatea la specializare este coordonată de Departamentul de Ştiinţa Materialelor Metalice, Metalurgie Fizică și susţinută de cel mai vechi centru de cercetare înfiinţat în cadrul facultăţii (1994), respectiv Centrul de Cercetare şi Expertizare Materiale Metalice. Cunoştinţele, competenţele şi abilităţile dobândite sunt suficiente pentru a permite absolvenţilor să se angajeze pe piaţa muncii, să dezvolte o afacere proprie, să continue studiile universitare în ciclul de doctorat şi să se perfecţioneze permanent.

Știința și managementul testării materialelor

Programul de master complementar propus, este conceput astfel încât să asigure atât pregătirea ştiinţifică şi tehnologică a cursanţilor, într-o gamă largă de încercări ale materialelor, precum şi aprofundarea conceptului de management al calitaţii (management tehnic, managementul laboratorului, asigurarea calităţii rezultatelor). Obiectivul director: formarea de specialişti în domeniul încercării materialelor şi produselor şi a evaluarii conformităţii acestora, conform cerinţelor, legilor şi normativelor naţionale şi ale Uniunii Europene. Aceste aspecte sunt însuşite prin cercetare aplicată în cadrul căreia studenţii proiectează şi implementează proceduri specifice Manualului Calităţii Laboratorului, cât şi proceduri operaţionale aferente unei încercari, inclusiv elaborarea bugetului de incertitudine şi estimarea incertitudinii de măsurare. Se acorda importanţă microeconomiei laboratorului, managementului proiectelor şi altor probleme specifice, cum sunt trasabilitatea şi creşterea eficienţei analitice.

Domeniul: ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE

Biomateriale metalice

Programul de masterat îşi propune să formeze manageri cu puternice cunoştinţe, atât la nivel economic cât şi la nivel tehnic. Viziunea largă dobândită de către absolvenţii programului de master constituie o bază solidă în vederea orientării societăţilor comerciale în direcţia dezvoltării durabile. Acestea sunt premisele de la care se porneşte pentru alegerea specializarii propuse. Principalele abilităţi si competenţe dobândite se refera la: – cunoaşterea în profunzime a tehnologiilor moderne de producere a materialelor metalice; – realizarea analizelor complexe tehnico-economice menite să asigure creşterea competitivităţii societăţii în care va activa absolventul; – conceperea şi implementarea strategiilor coerente, în concordanţă cu realităţile pieţii muncii la nivel local, regional şi mondial.

Domeniul: INGINERIE ŞI MANAGEMENT

Ingineria și managementul producerii materialelor metalice

Programul de masterat îşi propune să formeze manageri cu puternice cunoştinţe, atât la nivel economic cât şi la nivel tehnic. Viziunea largă dobândită de către absolvenţii programului de master constituie o bază solidă în vederea orientării societăţilor comerciale în direcţia dezvoltării durabile. Acestea sunt premisele de la care se porneşte pentru alegerea specializarii propuse. Principalele abilităţi si competenţe dobândite se refera la: – cunoaşterea în profunzime a tehnologiilor moderne de producere a materialelor metalice; – realizarea analizelor complexe tehnico-economice menite să asigure creşterea competitivităţii societăţii în care va activa absolventul; – conceperea şi implementarea strategiilor coerente, în concordanţă cu realităţile pieţii muncii la nivel local, regional şi mondial.

Domeniul: INGINERIA MEDIULUI

Protecția mediului în industria materialelor metalice

Ca o verigă intermediară superioară, masteratul în specializarea propusă asigură legătura obiectiv necesară între învăţământul de licenţă şi cel de doctorat. Pregătirea inter şi multidisciplinară oferă absolvenţilor acestui program de master pârghii de gândire globală, care să le permită rezolvarea unor obiective aparţinând sistemelor natural-ecologic (calitatea mediului), social (calitatea vieţii), economic (eficienţă economică) şi tehnologic (calitatea proceselor tehnologice). Pe baza unor astfel de premise, cursantul dobândeşte, concret, abilităţi şi aptitudini privind: – conceperea de ecotehnologii şi ecoinstalaţii, a cărei finalitate este maximizarea calităţii mediului şi a vieţii; – eficienţa economică a activităţilor inginereşti în condiţii de prevenire a poluării industriale; – implementarea principiilor de management integrat calitate-mediu-securitatesănătate. Cu o diplomă de masterat în ingineria mediului, absolventul are certitudinea aplicării cunoştinţelor dobândite, direct în piaţa muncii.